നോമ്പിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍-വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ വീക്ഷണത്തില്‍

വിേശഷണം

നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യപരമായ നേട്ടങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം