നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍, ലക്’ഷ്യം,ഗുണങ്ങള്‍

വിേശഷണം

നോമ്പ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയതിലെ യുക്തിയും അതിന്‍റെ വിധികളും നോമ്പുകാരന്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും അതിനാല്‍ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം