നോമ്പ്-നിര്‍വചനം,വിധി,ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍,ശ്രേഷ്ഠതകള്‍,അത് നിയമമാക്കിയതിലെ യുക്തി എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം