നോമ്പിന്‍റെ സുന്നത്തുകള്‍

വിേശഷണം

അത്താശ്ശ്ഴം കഴിക്കല്‍,നോമ്പ് തുറക്കാന്‍ വഗത കാണിക്കല്‍,ഖുര്‍’ആന്‍ പാരായണം,തറാവീഹ് നമസ്കാരം തുടബ്ഗ്ബ്ഗിയ സുന്നത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം