നോമ്പ്

വിേശഷണം

നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍,റുക്’നുകള്‍,നിബന്ധനകള്‍,തുടങ്ങി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം