നോമ്പുകാരന്‍ അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധികളും മര്യാദകളും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം