നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളും അവയുടെ ഇനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം