നോമ്പ് നിയമമാക്കിയതിലെ യുക്തി

വിേശഷണം

നോമ്പ് നിയമമാക്കിയതിലെ യുക്തിയും ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം