പ്രവാചകന്മാരിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന് കല്‍പ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു മുഴുവന്‍ പ്രവാചകരെയും നിയോഗിച്ചത്.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം