ലൈലത്തുല്‍ ഖദര്‍

വിേശഷണം

ലൈലത്തുല്‍ ഖദറിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും പ്രസ്തുതരാത്രിയില്‍ പുണ്യം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ പ്രതിഫലവും വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം