നോമ്പിന്‍റെ മര്യാദകള്‍-രണ്ട്

വിേശഷണം

നോമ്പുകാരന്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം