കിത്താബുല്‍ ഫളായില്‍- ഈമാനിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

ശരിയായ നിയ്യത്തിന്‍റെയും ആത്മാര്‍ത്ഥതയുടെയും പ്രധാന്യം സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു. ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷയാണിത്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം