കിത്താബുല്‍ ഫളായില്‍- ആരാധനകളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമീന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള പരിഭാഷയില്‍ നമസ്കാരം,സകാത്ത്, നോമ്പ് മുതലായ ആരാധനകളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം