കിത്താബുല്‍ ഫളായില്‍- ഇടപാടുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമീ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പ്രബന്ധത്തില്‍ ഇടപാടുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം