കിത്താബുല്‍ ഫളായില്‍- പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമീന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പരിഭാഷാ പ്രബന്ധത്തില്‍ മതാപിതാക്കള്‍ക്ക് പുണ്യം ചെയ്യല്‍,കുടു:ബബന്ധം ചേര്‍ത്തല്‍,അയല്വാസ ബന്ധം തുടങ്ങിയ പെരുമാറ്റങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം