കിത്താബുല്‍ ഫളായില്‍- നബി(സ്വ)യുടെ സ്വഹാബികളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പരിഭാഷാ പ്രബന്ധത്തില്‍ നബി(സ്വ)യുടെ സ്വഹാബികളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം