സല്‍സ്വഭാവം

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പരിഭാഷാ പ്രബന്ധത്തില്‍ നബി(സ്വ) യുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം