കിതാബുല്‍ ആദാബ്-തിന്നുന്നതിന്‍റെയും കുടിക്കുന്നതിന്‍റെയും മര്യാദകള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പരിഭാഷാ പ്രബന്ധത്തില്‍ തിന്നുന്നതിന്‍റെയും കുടിക്കുന്നതിന്‍റെയും മര്യാദകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം