കിത്താബുല്‍ ആദാബ്-ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പരിഭാഷാ പ്രബന്ധത്തില്‍ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും മുസ്ലിം പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം