കിത്താബുല്‍ ആദാബ് - സ്വപ്ന ദര്‍ശനം

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പരിഭാഷാ പ്രബന്ധത്തില്‍ സ്വപ്ന ദര്‍ശനത്തിലെ മര്യാദകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം