കിത്താബുല്‍ ആദാബ്-രോഗിയെ സന്ദര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പരിഭാഷാ പ്രബന്ധത്തില്‍ രോഗിയെ സന്ദര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ മര്യാദകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം