നോമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍

വിേശഷണം

നോമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള അനവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് അഹ്’ലുസുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ പണ്ഡിതര്‍ ഉത്തരം നല്‍കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം