കിത്താബുല്‍ ആദാബ്-വസ്ത്ര ധാരണത്തില്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്;റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഈ പ്രബന്ധ പരിഭാഷയില്‍ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോള്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം