കിത്താബുല്‍ അദ്’കാര്‍-ദിക്’റുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്;റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഈ പ്രബന്ധ പരിഭാഷയില്‍ ദിക്’റുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം