നോമ്പ് വിവിധതരം

വിേശഷണം

സുന്നത്ത് നോമ്പുകള്‍ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം