മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ) യുടെ പ്രവാചകത്വത്തിനുളള തെളിവുകള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം