ഉംറയുടെ രൂപവും ശ്രേഷ്ഠതകളും അതില്‍ സംഭവിക്കാവുന്ന പിഴവുകളും

വിേശഷണം

ഉംറയുടെ രൂപവും ശ്രേഷ്ഠതകളും അതില്‍ സംഭവിക്കാവുന്ന പിഴവുകളും വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം