പള്ളിയില്‍ ഭജനമിരിക്കുന്നതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും വിധികളും

വിേശഷണം

പള്ളിയില്‍ ഭജനമിരിക്കുന്നതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും വിധികളും ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയു അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം