അല്ലാഹുവിന്‍റെ അസ്ഥിത്വത്തിനുളള തെളിവുകള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം