പിതാവിന്‍റെ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ തകര്‍ത്ത കുട്ടി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം