പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍ പിന്തുടരേണ്ട സുന്നത്തുകള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം