ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിത വീക്ഷണം

വിേശഷണം

സര്വ്വമനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗത്തേക്കുമുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാമെന്നും കാല ദേശാധീതമായി അത് പ്രായോഗികമാണെന്നും ഹോളണ്ടിയന് ഭാഷയിലുള്ള ഈ ലേഖനം പഠപ്പിക്കുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം