നന്‍മക്കായി മുന്നേറുക

വിേശഷണം

റമദാന്‍ മാസത്തിന്‍റെയു ദിക്’റുകളുടെയും ശ്രെഷ്ഠതകളും പ്രസ്തുതമാസത്തില്‍ അധികമായി ധാനദര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം