റമദാനിനെ വരവേല്‍ക്കുമ്പോള്‍

വിേശഷണം

റമദാനിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍,വിധികള്‍, മര്യാദകള്‍ എന്നിവയും പ്രസ്തുത മാസത്തില്‍ സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ വഴി അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൂടുതല്‍ അടൂക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും വിവരിക്കുന്ന ഖുത്തുബ.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം