റമദാനിലെ ഉപദേശങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങള്‍, റമദാനിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍,പാശ്ചാതാപം,തറാവീഹ് നമസ്കാരം, ഖുര്‍’ആന്‍ പാരയാണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഖുത്തുബയുടെ പരിഭാഷ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം