റമദാന്‍

വിേശഷണം

റമദാന്‍ നോമ്പിന്‍റെ യുക്തി പ്രസ്തുത മാസത്തിലെ ഖുര്‍’ആന്‍ പഠനം, സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ ശ്രേഷ്ഠത,സകാത്തിന്‍റെ വിധികള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം