റമദാനിലെ അവസാന പത്തുകള്‍

വിേശഷണം

റമദാനിലെ അവസാന പത്തുകളുടെയും ലൈലത്തുല്‍ ഖദറിന്‍റെയും ശ്രേഷ്ഠതകള്‍,ഖുര്‍’ആന്‍ പാരായണം,തറാവീഹ് നമസ്കാരം,സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ എന്നിവയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന പ്രസംഗം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം