കിതാബു സ്വിയാം-നോമ്പുകാരന് അതിന്‍റെ ആശയം, വിധികള്‍,ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുട ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലുള്ള പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം