കിത്താബു സ്വിയാം- സുന്നത്തു നോമ്പുകള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുട ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലുള്ള പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം