നോമ്പിന്‍റെ നിര്‍ബന്ധകാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

നോമ്പുകാരനില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം