നോമ്പുകാര്‍ക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന പിഴവുകള്‍

വിേശഷണം

സാധരാണയായി നോമ്പുകാര്‍ക്ക് സംഭവിക്കാറുള്ള ചില അബദ്ധങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം