നോമ്പിനെ കുറിച്ച്

വിേശഷണം

നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍,ഗുണങ്ങള്‍,നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം