സകാത്തുല്‍ ഫ്വിത്തറും അതിന്‍റെ വിധികളും

വിേശഷണം

സകാത്തുല്‍ ഫ്വിത്തര്‍ എന്താണെന്നും അതിന്‍റെ വിധികളും ആര്‍ക്ക് എത്ര നല്‍കണമെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം