സകാത്തുല്‍ ഫ്വിത്തറും അതിന്‍റെ വിധികളും

വിേശഷണം

സകാത്തുല്‍ ഫിത്വറിന്‍റെ വിധികള്‍ ഫിഖ്ഹു സുന്ന വകിത്താബില്‍ അസീസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുമുള്ളത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം