പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ പ്രധാന്യവും നിബന്ധനകളും

വിേശഷണം

പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ പ്രധാന്യം മുസ്ലിമിന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ അതിനുള്ള സ്ഥാനം മര്യാദകള്‍, നിബന്ധനകല്‍, മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം