സകാത്തുല്‍ ഫ്വതര്‍

വിേശഷണം

സകാത്തുല്‍ ഫിത്വറിന്‍റെ വിധികള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം