സുന്നത്ത് നോമ്പ്

വിേശഷണം

സുന്നത്ത് നോമ്പിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും ഇനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം