മുസ്ലിമിന്‍റെ വ്യക്തിത്വം-മുസ്ലിമിന് കുടുബക്കാരോടുള്ള ബാധ്യത

വിേശഷണം

ഡോ: മുഹമ്മദ് അലി ഹാശിമിയുടെ മുസ്ലിമിന്‍റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പരിഭാഷയില്‍ മുസ്ലിമിന് ബന്ധുക്കളോടുള്ള ബാധ്യതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം