മുസ്ലിമിന്‍റെ വ്യക്തിത്വം-മുസ്ലിമിന് അയല്‍വാസിയോടുള്ള ബാധ്യത

വിേശഷണം

ഡോ: മുഹമ്മദ് അലി ഹാശിമിയുടെ മുസ്ലിമിന്‍റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പരിഭാഷയില്‍ മുസ്ലിമിന് അയല്‍വാസിയോടുള്ള ബാധ്യതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം