ഇസ്ലാമിന്‍റെ നിബന്ധനകള്‍

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ലാഇലാഹ ഇല്ലാല്ലാഹ് എന്നതിന്‍റെ നിബന്ധനകളും വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുകാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം